Politika zasebnosti

Z osebnimi podatki ravnamo odgovorno

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. Tega se zavedamo in spoštujemo zasebnost svojih strank ter uporabnikov, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, Ur. l. RS št. 94/07 in GDPR). Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim osebam znotraj podjetja in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družne Grafika Soča d.o.o. in izpolnjevanje pravic in obveznosti.

Upravljalec osebnih podatkov

Upravljalec osebnih podatkov je Grafika Soča d.o.o., Sedejeva 4, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Katere podatke zbiramo

O vas zbiramo različne podatke, odvisno od narave vašega poslovnega razmerja z nami. Zbiramo lahko:

 • Ime in priimek
 • Elektronski naslov
 • Telefonska številka

Namen zbiranja osebnih podatkov

Namen zbiranja osebnih podatkov na spletni strani www.grafika-soca.si je:

 • Če boste izpolnili kontaktni obrazec bomo zbirali ime in e-naslov ter telefonsko številko, v kolikor nam jo boste zaupali. Z izpolnitvijo obrazca za povpraševanje o naših storitvah se strinjate, da vaše osebne podatke Grafika Soča hrani v bazi do zahteve po izbrisu, z namenom ugotavljanja vašega zanimanja za posamezne storitve ter kontaktiranja v zvezi z njimi prek elektronske pošte ali telefona. Grafika Soča v tem primeru hrani in obdeluje vaše osebne podatke z namenom pošiljanja odgovora na vaše povpraševanje ter morebitnega nadaljnega sodelovanja.

Obdelava osebnih podatkov na podlagi pogodbe

Grafika Soča obdeluje osebne podatke posameznikov za izpolnjevanje svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja, izhajajočega iz naročilnic ter sklenjenih pogodb. V okviru izpolnjevanja pogodbenih obveznosti in uveljavljanja pravic iz pogodbe Grafika Soča obdeluje kontaktne osebne podatke kupcev oziroma naročnikov za naslednje namene: identifikacija kupca, sklenitev pogodbe, dobava naročenega blaga, dostava naročenega blaga, reševanje morebitnih ugovorov ali reklamacij, pošiljanje obvestil naročnikom v zvezi z izvajanjem pogodbenega razmerja, izvajanje morebitnih postopkov izterjave ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med Grafiko Soča in naročnikom.

Obdelava osebnih podatkov na podlagi zakona

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke bo Grafika Soča dolžna hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika za omejitev obdelave osebnih podatkov ali prenehanja pogodbenega razmerja med posameznikom in Grafiko Soča. Po preteku zakonsko določenega obdobja bo Grafika Soča te podatke uničila.

Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga posameznik da Grafiki Soča. Grafika Soča obdeluje osebne podatke posameznikov za namen obveščanje o ponudbi Grafike Soča in/ali odgovor na poslano sporočilo v kontaktnem obrazcu. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli prekliče oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano, ali na drug način, kot ga opredeli Grafika Soča, pri čemer si Grafika Soča v primeru utemeljenega dvoma o njegovi identiteti z namenom pravilne izpolnitve svoje obveznosti skladno s podano zahtevo posameznika pridržuje pravico do identifikacije posameznika, ki takšno zahtevo poda. Preklic oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v morebitnem obstoječem poslovnem razmerju posameznika z Grafiko Soča.

Podatki se bodo posredovali:

 • prevoznikom oziroma izvajalcem poštnih storitev za namene dobave naročenih izdelkov, reševanja reklamacij ter odstopa od pogodbe;
 • pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov za namene vzdrževanja informacijskega sistema ali podobnih potreb z obvezno zaupnostjo in varovanjem podatkov.

Kako dolgo hranimo osebne podatke

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave bomo vaše osebne podatke izbrisali oz. blokirali dostop do njih.

Določene podatke je Grafika Soča kot upravljavec dolžna hraniti skladno z veljavno zakonodajo (npr. izdani računi se skladno z zakonom hranijo 10 let od njihove izstavitve).

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja Grafika Soča hrani in obdeluje osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

Pravice posameznikov

Grafika Soča zagotavlja posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve, v kolikor ni krajši rok predviden v zakonu. Grafika Soča lahko rok za uresničevanje pravic posameznika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če Grafika Soča podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za podaljšanje roka.

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Grafika Soča d.o.o., Sedejeva 4, 5000 Nova Gorica, Slovenija, ali preko elektronskega sporočila, ki ga pošljete na elektronski naslov grafika.soca@grafika-soca.si, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov. Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Grafika Soča d.o.o., Sedejeva 4, 5000 Nova Gorica, Slovenija, ali preko elektronskega sporočila, ki ga pošljete na elektronski naslov grafika.soca@grafika-soca.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

a) Pravica do dostopa do podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od Grafike Soča dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:

 • nameni obdelave;
 • vrste osebnih podatkov;
 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabniki v tretjih državah (tj. državah, ki niso članice EU);
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, tj. Informacijskem pooblaščencu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, na katerega se nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

Na podlagi zahteve posameznika Grafika Soča zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko Grafika Soča zaračuna razumno ceno ob upoštevanju administrativnih in materialnih stroškov.

b) Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Grafika Soča brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

c) Pravica do izbrisa (pravica do pozabe)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Grafika Soča brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, Grafika Soča pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • kadar posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • kadar je osebne podatke potrebno izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.

d) Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Grafika Soča omeji obdelavo, kadar:

 • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • Grafika Soča osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

e) Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredovala Grafika Soča, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga Grafika Soča, kateri so bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem ovirala, kadar obdelava temelji na privolitvi posameznika ali pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov upravljavcu pošlje na elektronski naslov grafika.soca@grafika-soca.si ali po pošti na naslov Grafika Soča d.o.o., Sedejeva ulica 4, 5000 Nova Gorica, Slovenija . Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če je posameznik pri Grafiki Soča uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi Grafike Soča meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri Grafiki Soča v roku 15 dni od prejema odločitve Grafike Soča. Grafika Soča mora o pritožbi odločiti v roku petih delovnih dni.

Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače. Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo, v zvezi s katero od njegovih pravic, lahko Grafika Soča zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za ugotovitev ali potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko Grafika Soča zaračuna razumno ceno, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa oziroma zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.